Director

Takeo Igarashi, Department of Creative Informatics, The University of Tokyo. [link]

Group Leaders

Issei Sato, Department of Complexity Science and Engineering, The University of Tokyo. [link]

Yonghao Yue, Department of Complexity Science and Engineering, Aoyama Gakuin University. [link]

Taichi Kin, Department of Neurosurgery, The University of Tokyo. [link]

Reserch Staffs (hiring!)

Chia-Ming Chang [link]

Yang Xi [link]

Makoto Nakajima [link]

Christian Arzate [link]

I-Chao Shen [link]

Students / Interns (hiring!)

Yijun Zhou

Toshiki Aoki

Toby Chong [link]

Miyu Hashimoto

Past Members

Kentaro Asai

Koeru Shin

Sejie Wang

Minori Narita

Nobuyuki Umetani [link]

Nolwenn Maudet [link]

Zi Ye

Jingchao Qin

Ruoxu Cen (Student intern)

Siddharth Deepak Mshra (Student intern)

Chia-Ming Chang [link] (Research Staff)

Paul Meunier (Student Intern)

I-Chao Shen [link] (Student Intern)

Bojian Wu

Kai-Wen Hsiao

Chia-Hsing Chiu

Hui Zhang