Director

Takeo Igarashi, Department of Creative Informatics, The University of Tokyo. [link]

Group Leaders

Issei Sato, Department of Complexity Science and Engineering, The University of Tokyo. [link]

Yonghao Yue, Department of Complexity Science and Engineering, Aoyama Gakuin University. [link]

Taichi Kin, Department of Neurosurgery, The University of Tokyo. [link]

Reserch Staffs

Visiting Professors

Xiang (Anthony) Chen

Christian Sandor

Ariel Shamir

Students / Interns

Toby Chong [link]

Yijun Zhou [link]

Toshiki Aoki

Rei Ito

Shunki Chou

Dhruv Iyer

Shugo Miyata

Yotam Sechayk

Mikito Matsuura

Ding Xia

Yinfei Qian

Yi Tang

Felix Eckert

Nick Li [link]

Eve (Mingxiao) Li

Collaborators

Yi He

Maria Larsson

Hironori Yoshida

Yoshinari Takegawa

Kohei Matsumura

Stela H Seo

Past Members

--- Research Staff ---

Christian Arzate [link]
Yang Xi
[link]
Makoto Nakajima
[link]

Nobuyuki Umetani [link]

Nolwenn Maudet [link]

Chia-Ming Chang [link]


--- Student Interns ---

Praveen Singh

Chi-Jung Lee

Miyu Hashimoto
Kentaro Asai

Koeru Shin

Sejie Wang

Minori Narita

Zi Ye

Jingchao Qin

Ruoxu Cen

Siddharth Deepak Mshra

Paul Meunier

I-Chao Shen [link]

Bojian Wu

Kai-Wen Hsiao

Chia-Hsing Chiu

Hui Zhang